Kriich wûn!

Kriich wûn!

Út’e skroeven en sa ferskuorrende GRUTSK op ús ploech!!! Twa nominaasjes ( muzyk en regisseur), Lieuwe Tolsma as de “Bêste regisseur“ en..... dé 1ste priis foar ús Frysk Selskip!!!

Neigenietsje fan AMATEURS; de foto's!

Neigenietsje fan AMATEURS; de foto's!

Wat ha wij genoaten fan ús eigen AMATEURS! 4 foarstellingen: san 250 minsken dy't genoaten hawwe fan dit prachtige stik! It wie prachtig! Mei de foto's, makke troch Johan de Schiffart kinne jo hjir noch efkes neigenietsje  

Amateurs poster

JST_5941

amateurs