Special Recent Posts

Blowing útferkocht!!

Blowing útferkocht!!

De foarstellingen fan freed 10 en 11 febrewaris binne beide útferkocht! Kin ek net oars nei in geweldiche 1e útfiering fansels. De kaartferkeap fia de side is dermei slúten. Foar individuele gefallen is dr soms noch wat mooglik. (Ofsizzing ifm siik of sa) Nim derfoar kontakt op mei Joke Tolsma. Skilje kin op nûmmer 0517-641706 tusken 10:00 en 11:00 en tusken 15:00 en 16:00 of mail fryskselskiparum@hotmail.com om interesse kinbar te meitsjen.

P1040548 (3)

P1040563 (2)

A5 FB-1