Special Recent Posts

Earste priis foar Jiskebakky's toanielkriich STAF!!

Earste priis foar Jiskebakky's toanielkriich STAF!!

Mei in puntentotaal fan mar leafst 168 is Frysk Selskip Arum dielt 1e wurden mei de toanielkriich nije opset fan it STAF. Foarsitter Henderina Huizenga hat de priis yn de Lawei te Drachten yn ûntfangst nommen fan deputearre Sietske Poepjes. Mei in delegaasje fan 17 Arumers is de priis ophelle en in feestje fiert op tongersdeitejûn 28 april. Dizze priis is ekstra bysûnder, omdat it maksimaal te beheljen punten no 180 is en der gjin klasseyndieling mear is. Dus mei oare wurden it bêste selksip fan Fryslân dit jier. En it is ek it twadde jier op rij dat wy in earste priis winne. Foarich jier wie dit yn de op 1 nei heechste klasse mei 263 punten en in maksimaal oantal te heljen punten fan 300. Neist it ferdwinen fan de klasses is ek nij dat der in oantal ekstra priizen binne wer't je foar nomineart wurde kinne. Ek is dr bot feroare yn de wize werop de karmasters taljochting jouwe oan de selskippen. Je kin per kategory no goed sjen hoe oft de karmasters it wurdearre hawwe en je krije foar de measte ûnderdielen daliks al mei it neipetear de punten en kinne deroer fan gedachten wikselje. Arum wie mei in pear oare selskippen nomineart yn 'e kategory "meast bysundere foarstelling". Dizze priis hawwe wy net my nei hûs nimme kinnen, mar de nominaasje en eardere wurden fan e karmasters kinne wy dochs mar moai yn e buse stekke. Karmasters wiene by it neipetear fol lof: "dit koe wol ris it meast fernijende stik fan Fryslân wêze, jammer dat it gjin première is oars hiene jimme moai op de slútjûn spylje kint" Nochris tank oan dit topteam fan spilers, rezjy en alle oare belutsenen! Sûnder jim ynset hie dit net mooglik west!  

20160428_203944

De Jiskebakky’s

20160428_204055

20160428_222740

20160428_203520

IMG-20160429-WA0003

IMG-20160428-WA0001