"OP SYK NEI MENZO"

  Jo lêze it goed: NEMO is omtovere yn ‘Menzo’ en dy is weirekke. It hiele aquarium yn rep en roer en Menzo syn heit giet op paad om syn soan werom te finen: in hiele spannende ûndernimming! Hij komt in hiel soad fisken tsjin, belibbet fan alles ûnderweis en docht d’r alles oan om ‘syn Menzo’ werom te finen. It wurdt in kreatieve foarstelling mei een soarte fan 4-D belibbing. Under lieding fan regisseur Lieuwe Tolsma binne in sân tal enthousiaste spilers drok dwaande mei oefenjen en it sjocht der no al prachtich út!! De spilers dit jier binne: John Boonstra, Jildau Boonstra, Hetty Feenstra, Steven Kramer, Jelle Tolsma, Johan de Schiffart, Willie Miedema. Koartom: lit jim ferrasse en kom lâns op freed 16 maart, sneon 17 maart of sneintemiddei 18 maart.  

Nij bestjoerslid + sekretaris en in funksje fakant!

Nij bestjoerslid + sekretaris en in funksje fakant!

Geertje Visser is yn de ledegearkomste wolkom hjitten as nij bestjoerslid. Henderine Huizenga en Wilco Miedema hawwe ôfskie nommen fan it bestjoer en binnen tanke foar hun ynset. De funksje fan sekretaris is van Wilco nei Folkert Tolsma oergien. De funksje foarsitter is op dit momint noch net ynfolt. Wolst der mear oer witte meld dy dan by 1 fan de bestjoersleden!

Amateurs poster

JST_5941

amateurs