Nij bestjoerslid + sekretaris en in funksje fakant!

Geertje Visser is yn de ledegearkomste wolkom hjitten as nij bestjoerslid. Henderine Huizenga en Wilco Miedema hawwe ôfskie nommen fan it bestjoer en binnen tanke foar hun ynset. De funksje fan sekretaris is van Wilco nei Folkert Tolsma oergien. De funksje foarsitter is op dit momint noch net ynfolt. Wolst der mear oer witte meld dy dan by 1 fan de bestjoersleden!

Ledegearkomste tongersdei 9 novimber

Om 20:00 jûns  op 9 novimber sil de jierlikse ledegearkomste plakfine yn it kafee. De aginda is te sjen fia de link hjirûnder. Ledegearkomste aginda 2017

Ut de âlde doas

Op de Facebook side fan kafee de gekroonde Leeuw kaam dit moaie plaatsje foarby. In âlde rekken út 1938 foar it Frysk Selskip Arum. Moai om ris werom te sjen.