It nije stik: Amateurs

It nije stik: Amateurs

Op dit stuit wurdt ‘er al wakker rippetearre foar it stik “Amateurs”. In pracht stik wat giet oer in ploegje amateurtoanielspilers dy’t ûnder lieding fan in nij oanlutsen, profesjonele regisseur besykje in stik op’e planken te krijen. De spilers binne: Albert: Sjoerd van Beem Henk: Steven Kramer Nelleke: Hetty Verhoeve Esmée: Tinet Brouwer Daphne: Ruurdtje Schreiber Tom: Jan van der Tol Harrie: Harm Westra De rezjy is yn hannen fan Lieuwe Tolsma. Utfieringen binne op 1,2 en 8,9 febrewaris 2019 op de boppeseal fan Herberg ‘De gekroonde Leeuw”. Oanfang: 20.00 oere. Healwei jannewaris giet de kaartferkeap fan start. Hâld hjirfoar de webside goed yn’e gaten!!!

IMG_20190103_214537