AMATEURS: It giet oan!

26.01.2019

We binne d’r klear foar!

Spilers, rezjy, ljocht & lûd: Jûn de generale repetysje, de lêste puntsjes op de I en dan gean we freed 1 febrewaris knallen mei de premiére fan AMATEURS!

De spilers fan AMATEURS woene dizze kear in stik mei djipgong en dêrom  wurd’er in profesjonele regisseur ynhierd.

Tydens it repetysjeproses wurd de sfear geandewei nerveuzer. En mei noch fiif repetysjes (én in generale) te gean, wurd ús profesjonele regisseur hyltied ûngeduldiger…….de kostúms binne net ôf, d’r is gjin dekor en…..wat is dat hieltyd mei it ljocht en lûd??

“AMATEURS” is een hilaryske tagikomeedzje oer in toanielselskip dy’t de latte ris in kear wat heger leit.

Wolle jo d’r bij wêze? Bestel dan nog gau in kaartsje!

 

Op sneon 2 febrewaris is d’r nei ôfrin live musyk fan Gerrit Poortinga en op sneon 9 febrewaris spilet Fokke Miedema.

foto amateurs