Bestjoer

It entûsjaste bestjoer fan it Frysk Selskip bestiet op dit stuit út ûndersteande Arumers.

Namme Adres Funksje
Henderina Huizenga Van Camminghaweg 33 Foarsitter
Wilco Miedema Van Camminghaweg 9 Sekretaris
Harm Westra Van Camminghaweg 71 Ponghâlder
Joke Tolsma De Tille 4 Algemien bestjoerslid
Jetske Broersma It Koekoekslân 16 Algemien bestjoerslid
Ellie Bosma Kerksingel 14 Algemien bestjoerslid
Folkert Tolsma Willem Westrastrjitte 6 Algemien bestjoerslid

 

Postadres: Frysk Selskip Arum, Van Camminghaweg 9, 8822 WB Arum of mail fryskselskiparum@hotmail.com

Bankrekken: Frysk Selskip Arum  / Regiobank IBAN NL04RBRB0929137450 (LET OP: DIT IS IN NIJ NÛMMER PER 2016)

.