Bestjoer

It entûsjaste bestjoer fan it Frysk Selskip bestiet op dit stuit út ûndersteande Arumers.

Namme Adres Funksje
(Fakant) - Foarsitter (Funksje Fakant)
Folkert Tolsma Willem Westrastrjitte 6 Sekretaris
Harm Westra Van Camminghaweg 71 Ponghâlder
Jetske Broersma It Koekoekslân 16 Algemien bestjoerslid
Ellie Bosma Kerksingel 14 Algemien bestjoerslid
Geertje Visser Julianastraat 1 Algemien bestjoerslid

 

Postadres: Frysk Selskip Arum, Willem Westrastrjitte 6, 8822 VN Arum of mail fryskselskiparum@hotmail.com

Bankrekken: Frysk Selskip Arum  / Regiobank IBAN NL04RBRB0929137450 (LET OP: DIT IS IN NIJ NÛMMER PER 2016)

.