Foto’s

Op dizze “haadside Foto’s” stean de meast aktuele foto’s fan it Frysk Selskip Arum as diafoarstelling.
Alle foto’s fan it aktuele stik en eardere stikken binne ek los te besjen. Meitsje hjirfoar jo seleksje by de tab “Foto”

Fotos binne makke troch Klaske Elzenga info@dualfotografie.nl