Hotel de Botel

Hotel de Botel: Winterskoft 2011/2012

Snein 19 febrewaris 2012

Utfiering snein 19 feb

Sneon 11 febrewaris 2012

Utfiering sneon 11 feb

 

Foto’s tarieding op it stik: grime / klean …

Tariede op it stik

Dekôrbou diel 1 sjoch hjir

Hotel de Botel_tariedings1

Dekôrbou diel 2 sjoch hjir

Hotel de Botel_Tariedings2