Neigenietsje fan AMATEURS; de foto’s!

05.02.2019

Wat ha wij genoaten fan ús eigen AMATEURS!

4 foarstellingen: san 250 minsken dy’t genoaten hawwe fan dit prachtige stik!

It wie prachtig!

Mei de foto’s, makke troch Johan de Schiffart kinne jo hjir noch efkes neigenietsje

 

JDS_7306_1