Histoarje

Keninklike earepenning foar Frysk Selskip Arum

It Frysk Selskip Arum hat sneon 14 novimber 2009 in Keninklike Earepenning krigen. De ûnderskieding waard de feriening útrikt troch boargemaster Theunis Piersma fan Wûnseradiel. De útrikking fûn plak mei it 100-jierrige jubileum yn “Herberg de Gekroonde Leeuw” yn Arum.

In ynterview fan Omrop Fryslân is hjirûnder te sjen

 

Dit ûnderdiel wurd letter noch útwreide. In ferhaal fan `e skiednis van 1909 oant 2009 stiet hjirûnder as “pdf”.

Skiednis Frysk Selskip Arum 1909-2009