It nije stik: Amateurs

03.01.2019

Op dit stuit wurdt ‘er al wakker rippetearre foar it stik “Amateurs”.

In pracht stik wat giet oer in ploegje amateurtoanielspilers dy’t ûnder lieding fan in nij oanlutsen, profesjonele regisseur besykje in stik op’e planken te krijen.

De spilers binne:

Albert: Sjoerd van Beem

Henk: Steven Kramer

Nelleke: Hetty Verhoeve

Esmée: Tinet Brouwer

Daphne: Ruurdtje Schreiber

Tom: Jan van der Tol

Harrie: Harm Westra

De rezjy is yn hannen fan Lieuwe Tolsma.

Utfieringen binne op 1,2 en 8,9 febrewaris 2019 op de boppeseal fan Herberg ‘De gekroonde Leeuw”.

Oanfang: 20.00 oere.

Healwei jannewaris giet de kaartferkeap fan start.

Hâld hjirfoar de webside goed yn’e gaten!!!

IMG_20190103_214537