Kontakt

Namme*

Tillefoannûmer*

Email*

Underwerp*

Berjocht*

* dizze fjilden binne ferplicht

Postadres: Frysk Selskip Arum, Van Camminghaweg 9, 8822 WB Arum

Bank: Regiobank “Frysk Selskip Arum” IBAN NL04RBRB0929137450

 

Fryske Twitter Button