Nij bestjoerslid + sekretaris en in funksje fakant!

13.01.2018

ALV

Geertje Visser is yn de ledegearkomste wolkom hjitten as nij bestjoerslid.

Henderine Huizenga en Wilco Miedema hawwe ôfskie nommen fan it bestjoer en binnen tanke foar hun ynset.
De funksje fan sekretaris is van Wilco nei Folkert Tolsma oergien.

De funksje foarsitter is op dit momint noch net ynfolt. Wolst der mear oer witte meld dy dan by 1 fan de bestjoersleden!